Zadaj pytanie Pani Wójt!

Forum o Wójcie oraz pracownikach Urzędu Gminy. Zadaj pytanie Pani Wójt.
  Nieznany Nieznana

odpowiedż na pytanie

Postprzez gość » 8 cze 2009, 10:38

PYTANIE:
Dlaczego nowa warstwa asfaltu została wylana na starą(na ulicy Broniewskiego w Długołęce)? Czy droga nie będzie przez to bardziej narażona na uszkodzenia, odparzenia? A poza tym, powoduje to podwyższenie terenu, co chyba też nie jest pozytywne?

ODPOWIEDŹ:
Przede wszystkim informuję, iż faktycznie pytanie to skierowane powinno być do Starostwa Powiatowego, bowiem to właśnie oni są Zarządcą przedmiotowej drogi i to właśnie oni realizują trwającą właśnie inwestycję polegającą na jej przebudowie.

Jednakże z uiwagi na fakt, iż staramy się przekazywać naszym mieszkańcom możliwie jak najbardziej kompleksowe informacje na temat działań podejmowanych na terenie Gminy Długołęka infomuję, iż pracownicy Wydziału Remontów i Inwestycji zweryfikowali dokumentację projektową i po kosultacji z Inwestorem stwierdzono na następuje:

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1918D w Długołęce od torów PKP w kierunku Kamienia (w zakresie poszerzenia i wzmocnienia nawierzchni, budowy chodników i odwodnienia oraz atok autobusowych) zakłada, iż istniejąca podbudowa jest wystarczająca dla paramterów przyjętych dla tej drogi (informuję, iż istniejąca warstwa ścieralna została częściowo sfrezowana, a na nią została wylana nowa warstwa wiążaca i ścieralna, tzw. "nakładka").

Jednocześnie informuję, iż nowa podbudowa została wykonana wyłącznie na poszerzeniu przedmiotwej drogi - zgodnie z założeniami projektu.

Wskazane rozwiązanie, zgodnie z założeniami Projektanta, nie spowoduje szybszego niszczenia wskazanego odcinka drogi.

Jeżeli chodzi o Pana wątpliwość dotyczącą podwyższenia terenu informuję, iż rzędna projektowana drogi faktycznie będzie podniesiona, natomiast jezdnię zaprojektowano w przekroju daszkowym (spad w dwie strony) tak by woda spływała w kierunku krawężników a następnie ściekami ulicznymi (kostka) spływała do wpustów ulicznych budowanej kanalizacji deszczowej - w związku z czym nie widzimy zagrożenia z tego tytułu.

Pracownik Biura Obsługi Wójta
gość
 

Reklama

  Nieznany Nieznana

odpowiedź na pytanie

Postprzez gość » 8 cze 2009, 11:04

Pytanie:
Pani Wójt, po co w takim razie było zwodzenie nas?Od ul.Brzozowej do ul.Akacjowej 36, nie ma kanalizacji na odcinku 500m, a przyległe ulice ją posiadają.Sporo osób chce się budować w naszej okolicy,ale strategia Gminy skutecznie odwleka budowy w czasie.W takim razie kiedy możemy spodziewać się jakichkolwiek działań pod tym kątem?Bo jest to dla nas zwykłe "omijanie problemu".Pracownik urzędu powiedział nam wprost,że najlepszym wyjściem byłoby, gdybyśmy SAMI wykonali dokumentację i projekt, po czym przekazali ją gminie.Czy uważa Pani, że to jest zadanie gminy czy mieszkańców??

Odpowiedź:
Informuję, iż pod koniec bieżącego roku zamierzamy ogłosić postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełczów - etap II, obejmującą swoim zakresem ulice przyległe do ul. Wrocławskiej (w chwili obecnej trwa procedura wyboru Wykonawcy na budowę I etapu kanalizacji przy części ul. Wrocławskiej, części ul. Północnej i Ogrodowej z siecią przesyłową do oczyszczalni ścieków w Mirkowie). Podział tej inwestycji na etapy był konieczny w związku z faktem, iż koszt jej wykonania okazał się bardzo wysoki, a środki w budżecie Gminy są ograniczone.

W związku z faktem, iż dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji, podjęta została decyzja o zleceniu opracowania projektu "dodatkowego", który obejmowałby m.in. doprojektowanie brakującego odcinka sieci kanalizacyjnej przy ul. Akacjowej.

W związku z powyższym przewidujemy, iż do realizacji robót, m.in. na wskazanym przez Pana odcinku przystąpimy w roku 2010.

Katarzyna Wolicka
Kierownik Wydziału Remontów i Inwestycji
gość
 

  Nieznany Nieznana

odpowiedź na pytanie

Postprzez gość » 8 cze 2009, 12:37

Pytanie:
Jako, że nadchodzi czerwiec to mam pytanie odnośnie dni gminy. Może mała informacja o głównej gwieździe?

Odpowiedź:
DNI GMINY DŁUGOŁĘKA 2009

19-21.06.2009

Tegorocznymi Gwiazdami będą Krzysztof Krawczyk oraz Zespół FEEL

Zapraszamy serdecznie również na pozostałe atrakcje

19 czerwca - PIĄTEK
17:00-21:00
Świetlica Wiejska w Bykowie - w programie m.in.:
- Koncert Kapeli Hałasów wraz z potańcówką
- Występ Zespołu Tańca Ludowego "Długołęka" i zespołu "Tutti"
- Rozdanie nagród w I edycji konkursu "Długołęcki Konik"

20 czerwca - SOBOTA
Kort tenisowy w Długołęce - w programie m.in.:
10:00 - Oficjalne rozpoczęcie I Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Gminy Długołęka
17:00 - Rozdanie nagród i wyróżnień Turnieju

21 czerwca - NIEDZIELA
Park Gminny w Szczodrem
13:15 - Gry, zabawy i konkursy dla całej rodziny
13:45 - Pokaz grupy tańca nowoczesnego
14:00 - 15:00 - Finał XVI Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
--
Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej Kobiet
14:00 - 15:30 - Rozgrywki turniejowe drużyn:
- "Gminne Złotka" - Urząd Gminy
- Sołtyski Gminne
- Dyrektorki Szkół
- Strażaczki Gminne
--
15:00 - Występ Zespołu Tańca Ludowego "Długołęka"
15:15 - Występ Zespołu Wokalno - Instrumentalnego "ZUKK" z Długołęki
15:45 - 16:15 - Rozdanie nagród:
- Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
- Gminnego Turnieju Mini Piłki Nożnej
16:15 - 16:45 - Pokaz tańca Szkoły Tańca Kijkowski
16:45 - 17:15 - Pokaz ujeżdżania koni


Gwiazdy dnia
17:15 - Koncert Krzysztofa Krawczyka
18:30 - 19:00 - Wręczenie Wyróżnień Wójta Gminy Długołęka
19:30 - Koncert Zespołu Feel
21:00 - 1:00 - Zabawa Taneczna - Zespół Dexter

Pracownik Biura Obsługi Wójta
gość
 

  Nieznany Nieznana

odpowiedź na pytanie

Postprzez gość » 8 cze 2009, 12:44

Pytanie:
W +/- 2004 moja teściowa przekazała na rzecz gminy działkę 9/4 tj. 24 a ziemi na drogę. W planie przestrzennym gminy Długołęka planowana była droga w tym miejscu i wymogiem było wytyczenie wymienionej drogi. Stan faktyczny na dzień dzisiejszy odbiega od planu przestrzennego, gdyż na granicy działki 9/4 i 9/19 ujętej w planie jako planowana droga stoi ogrodzenie. Proszę o wyjaśnienie czy były wprowadzane zmiany w planie przestrzennym na działkach o tych numerach.

Odpowiedź:
W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że w związku ze wskazaniem jedynie numeru działki bez określenia w obrębie której wsi działka jest położona, udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie nie jest możliwe. Udzielę odpowiedzi, jeśli zostanie podana wieś .
Pozdrawiam
Joanna Adamek
gość
 

  Nieznany Nieznana

odpowiedź na pytanie

Postprzez gość » 8 cze 2009, 12:48

Pytanie:
Kiedy planowana jest w tym roku zbiórka odpadów wielkogabarytawych? Dlaczego nie ma dwóch zbiórek wiosną i jesienią?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz 2008) każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z uprawnioną firmą na odbiór odpadów i posiadać rachunki potwierdzające wykonywanie tych usług. Obowiązkiem firm wywozowych jest natomiast odbiór wszystkich odpadów w tym również zebranych selektywnie a także powstających w gospodarstwie odpadów wielkogabarytowych. Przejęcie przez gminę finansowania selektywnej zbiórki odpadów oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych to koszt ponad 550 000 zł w skali roku.

Takie rozwiązanie oprócz stron pozytywnych ma również strony negatywne. Do pojemników na selektywną zbiórkę wrzucane są wszystkie odpady, w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych wywożone są również podrzucane odpady z zakładów usługowych /np. opony/ Przeczy to podstawowej zasadzie obowiązującej w gospodarce odpadami „zanieczyszczający /wytwórca odpadów/ płaci”. Mając na uwadze złożoność i wysokie koszty odbioru odpadów wielkogabarytowych, akcja taka organizowana jest raz w roku Podobnie jak w roku ubiegłym również w tym roku odbędzie się ona w miesiącu wrześniu. Niezależnie od tego, każdy ma prawo żądać, aby firma wywozowa odebrała odpady odpłatnie w każdym innym terminie.

Tadeusz Luty
gość
 

  Nieznany Nieznana

odpowiedź na pytanie

Postprzez gość » 8 cze 2009, 13:13

Pytanie:
A ja mam pytanie czy dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą jest jakaś pomoc w Naszej Gminie typu szkolenia czy pomoc finansowa na start?

Odpowiedź:
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, studentom i przedsiębiorcom gminy w każdą środę w Urzędzie Gminy Długołęka prowadzony jest Punkt Informacji Europejskiej, który ze względu na uruchomione programy unijne m.in. dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych odwiedza duża liczba zainteresowanych osób. Pracownicy punktu w celu profesjonalnej obsługi klientów przygotowali zestaw materiałów informacyjnych na dotacje na start oraz na rozwój przedsiębiorstw. W Punkcie Informacji Europejskiej zasięgnąć można informacji dotyczącej pozyskania dotacji na otwarcie działalności, ale także informacji na temat licznych szkoleń, studiów podyplomowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Natomiast, doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej można uzyskać w ramach działanie 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Z tego działania można również uzyskać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe przez 6/12 miesięcy oraz wsparcie pomostowe w formie doradztwa oraz pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Po Państwa stronie leży kontakt z wybranymi przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy instytucjami (projektodawcami) i zainicjowanie starań o włączenie do jednego
z projektów. Zestawienie instytucji (projektodawców), które realizują projekty oferujące możliwość uzyskania jednorazowych dotacji finansowych dla nowopowstających przedsiębiorstw w ramach Działania 6.2 POKL znajdują się na stronie http://www.pokl.dwup.pl (zakładka po prawej stronie: załóż własną firmę).
Baza danych ofert szkoleniowych znajduje się na stronie http://www.inwestycjawkadry.info.pl
Liczne informacje na temat dotacji znajdują się na stronie http://www.bierzdotacje.pl
Poniżej przedstawiamy Państwu listę dostępnych programów pomocowych na otworzenie i rozwój własnej działalności gospodarczej.
1. Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska 2007-2013
Priorytet 1. Przedsiębiorstwa i innowacyjność
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Działanie Osi 3,
Poddziałanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Poddziałanie 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
http://www.pokl.dwup.pl
4. Dotacja z Urzędu Pracy na założenie działalności

Ponadto informuję iż:
W związku z funkcjonowaniem Pracowni komputerowej w Łozinie (budynek biblioteki), powstałej w ramach projektu Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, jako uczestnicy projektu, mogą Państwo skorzystać z pakietu IPD zawierający min. Program do wspomagania procesu planowania kariery zawodowej, komputerowe testy do samobadania, program do tworzenia własnego IPD Indywidualny Planer Kariery oraz z multimedialnego poradnika „Zakładam firmę”- dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą, w tym: zakładanie firmy, biznesplan, różne formy działalności, rejestracja działalności gospodarczej, ZUS, US itd.
Centrum w Łozinie czynne jest w środy, piątki i soboty.

Kamila Gąsiorowska
Inspektor ds. Informacji europejskiej
gość
 

  Nieznany Nieznana

odpowiedź na pytanie

Postprzez gość » 8 cze 2009, 13:23

Pytanie:
Witam, mam pytanie dotyczące zagospodarowania ulicy Ptasiej. Kiedy możemy się spodziewać utwardzenia ulicy, zbudowania chodników oraz oswietlenia? Oczywiscie rozumiem ze pierwszenstwo maja prace nad kanalizacja ale co dalej? Czy sa plany zagospodarowania wolnego placu na osiedlu przy Selgrosie? Mieszkancow jest coraz wiecej, dzieci mnostwo i niestety musimy brodzic w blocie. Mam wrazenie ze ta druga czesc (strona) Długołęki jest zapomniana i zanbiedbywana przez urząd gminy. Pozdrawiam

Odpowiedź:
Przepraszam, że tak długo, ale byłam przekonana, że pracownicy Urzędu Gminy zamieścili odpowiedź. Przepraszam jeszcze raz i informuję:
Obecnie trwa budowa kanalizacji na tym terenie. Zgodnie z umową będzie ona trwać od 18.07.2008 roku do 18.01.2010 roku.
Zgodnie z przyjętym założeniami władz Gminy dopiero po zrealizowaniu kanalizacji planuje się kolejne inwestycje takie jak budowa dróg, chodników oraz oświetlenia. W chwili obecnej z uwagi na trwanie zadania budowy kanalizacji do roku 2010 nie ma żadnych planów dotyczących danej infrastruktury na tym terenie.
Jeżeli chodzi o niezagospodarowany plac na osiedlu (przy Selgorsie) informuję, iż zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren ten (oznaczony symbolem USR) przeznaczony jest pod "usługi rekreacji i sportu" - zgodnie z tym przeznaczeniemgmina rozpatrzy możliwość zagospodarowania w przyszłości wskazanej działki. W celu ustalenia potrzeb mieszkanców proszę o skierowanie do tut. Urzędu oficjalnego pisma z Państwa propozycją zagospodarowania terenu, a gmina ze swej storny postara się (w miarę finansowych i technicznych możliwości).
Jednocześnie przypominam, iż w celu wykonania danej inwestycji konieczne jest - w pierwszej kolejności - zawnioskowanie o jej realizację przez zainteresowane osoby (sołtys, radni, mieszkańcy), a następnie jejujęcie w budżecie na dany rok kalendarzowy - po wcześniejszej zgodzie Radnych gminy Długołęka).


Katarzyna Wolicka
Kierownik Wydziału Remontów i Inwestycji
gość
 

  Nieznany Nieznana

MPZP w Wilczycach

Postprzez Gość » 8 cze 2009, 21:34

Witam serdecznie,
kiedy można się spodziewać przygotowania studium do MPZP w Wilczycach?
Interesuje mnie (wielu ludzi również) przekształcenie działki rolnej na budowlną.

Z góry dziękuję za szybką odpowiedź :)
Gość
 

  Nieznany Nieznana

Re: Zadaj pytanie Pani Wójt!

Postprzez jerzy121 » 9 cze 2009, 18:05

gość napisał(a):W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że w związku ze wskazaniem jedynie numeru działki bez określenia w obrębie której wsi działka jest położona, udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie nie jest możliwe. Udzielę odpowiedzi, jeśli zostanie podana wieś .


Chodzi o Długołękę.

Pozdrawiam!
jerzy121
 
Posty: 2
Dołączył(a): 26 kwi 2009, 20:07

  Nieznany Nieznana

Re: MPZP w Wilczycach

Postprzez gość » 30 cze 2009, 11:57

Gość napisał(a):Witam serdecznie,
kiedy można się spodziewać przygotowania studium do MPZP w Wilczycach?
Interesuje mnie (wielu ludzi również) przekształcenie działki rolnej na budowlną.

Z góry dziękuję za szybką odpowiedź :)


W odpowiedzi na pytane, dotyczące proponowanego terminu zmiany czy też uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Długołęka Nr XXXVI/69/97 z dnia 24.11.1997 r informuję, że w chwili obecnej nie jest możliwe określenie tego terminu. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego całego obrębu wsi Wilczyce.
Warunkiem sporządzenia zmiany / uchwalenia nowego Studium jest:
1) podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Studium lub jego zmiany.
2) uwzględnienie środków w budżecie Gminy na opracowanie Studium lub jego zmiany.

Pozdrawiam
Joanna Adamek
gość
 

  Nieznany Nieznana

Re: Zadaj pytanie Pani Wójt!

Postprzez gość » 30 cze 2009, 12:09

jerzy121 napisał(a):W +/- 2004 moja teściowa przekazała na rzecz gminy działkę 9/4 tj. 24 a ziemi na drogę. W planie przestrzennym gminy Długołęka planowana była droga w tym miejscu i wymogiem było wytyczenie wymienionej drogi. Stan faktyczny na dzień dzisiejszy odbiega od planu przestrzennego, gdyż na granicy działki 9/4 i 9/19 ujętej w planie jako planowana droga stoi ogrodzenie. Proszę o wyjaśnienie czy były wprowadzane zmiany w planie przestrzennym na działkach o tych numerach.


W odpowiedzi na Pana zapytanie, dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka uprzejmie informuję, że plan ten został uchwalony uchwałą Rady Gminy Długołęka Nr XXII/581/2005 z 31.03.2005 r. (Dz. U. Woj. Dol. Nr 80 z dnia 06.05.2005 poz. 1763). Działki nr 9/4 i 9/19 położone są na obszarze, który w w/w planie miejscowym oznaczony jest symbolem KD – komunikacja drogowa – ulice klasy „D” dojazdowe. Informuję również, że dla w/w działek nie była sporządzana zmiana w planie miejscowym.
Jednocześnie informuję, że w związku z Pana zgłoszeniem zostaną podjęte czynności prawno-techniczne zmierzające do udrożnienia przedmiotowej drogi.

Pozdrawiam
Joanna Adamek
gość
 

  Nieznany Nieznana

Re: Zadaj pytanie Pani Wójt!

Postprzez gosto » 8 lip 2009, 10:59

Witam Panią Wójt!
Planujemy z mężem budowę domu w Pietrzykowicach i zastanawiamy się nad ogrzewaniem geotermalnym czyli instalację pompy ciepła. Jak wiadomo jest to ogrzewanie geotermalne, wiec moje pytanie jest czy w związku propagowaniem ekologii czy nasza gmian ma możliwości dofinansowania takiej inwestycji ( np. z funduszy unijnych) Pozdrawiam i życze miłej pracy.
gosto
 
Posty: 2
Dołączył(a): 8 lip 2009, 10:49

  Nieznany Nieznana

rowy

Postprzez lady_kiełcżów » 10 lip 2009, 10:33

Dzień dobry. W związku z częstymi opadami deszczu mam pytanie odnośnie rowów. Co zrobić, gdzie zgłosić sytuację w której jest zatkany rów. Jest to odcinek ok 20-25 m, wstawione są kręgi (wjazdy na posesje) które po kilkunastu latach nie czyszczenia są niedrożne. W czasie większych opadów woda nie spływa i podtapia okoliczne domy, zalewa piwnice. W związku z tym, że długość tego odcinka jest dość duża, nie ma możliwości "wyczyszczenia" go przez samych mieszkańców. Co zrobić w takiej sytuacji? Dziękuję z odpowiedz.
lady_kiełcżów
 

  Nieznany Nieznana

Re: rowy

Postprzez gość » 16 lip 2009, 14:16

lady_kiełcżów napisał(a):Dzień dobry. W związku z częstymi opadami deszczu mam pytanie odnośnie rowów. Co zrobić, gdzie zgłosić sytuację w której jest zatkany rów. Jest to odcinek ok 20-25 m, wstawione są kręgi (wjazdy na posesje) które po kilkunastu latach nie czyszczenia są niedrożne. W czasie większych opadów woda nie spływa i podtapia okoliczne domy, zalewa piwnice. W związku z tym, że długość tego odcinka jest dość duża, nie ma możliwości "wyczyszczenia" go przez samych mieszkańców. Co zrobić w takiej sytuacji? Dziękuję z odpowiedz.


Utrzymanie urządzeń należy do ich właścicieli i osób odnoszących z nich korzyści. W przypadku rowu przydrożnego - zarządca drogi w zakresie niezbędnym do jej odwodnienia oraz właściciel działki sąsiadującej o ile ma taka potrzebę. Ze względu na brak w pytaniu wskazania rowu trudno wskazać zarządcę drogi.

Tadeusz Luty
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
gość
 

  Nieznany Nieznana

Re: Zadaj pytanie Pani Wójt!

Postprzez gość » 16 lip 2009, 14:25

gosto napisał(a):Witam Panią Wójt!
Planujemy z mężem budowę domu w Pietrzykowicach i zastanawiamy się nad ogrzewaniem geotermalnym czyli instalację pompy ciepła. Jak wiadomo jest to ogrzewanie geotermalne, wiec moje pytanie jest czy w związku propagowaniem ekologii czy nasza gmian ma możliwości dofinansowania takiej inwestycji ( np. z funduszy unijnych) Pozdrawiam i życze miłej pracy.


Mając na uwadze szczupłość środków na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska, oraz wielkie potrzeby w tym zakresie, Gmina Długołęka jako priorytet uznała potrzebę dofinansowywania przydomowych oczyszczalni ścieków. Nadto kierując się interesem jak największej części społeczeństwa, ze środków budżetowych w pełni finansowa jest selektywna zbiórka odpadów, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz dofinansowywana jest rozbiórka i unieszkodliwianie pokryć azbestowych /eternit/. W tej sytuacji gmina nie ma możliwości dodatkowo dofinansowywać niewątpliwie proekologicznych przedsięwzięć jakimi są pompy ciepła.

Mieszkańcy, we własnym zakresie mogą kontaktować się z poniżej wymienionymi instytucjami w celu uzyskania informacji dot. dofinansowania, preferencyjnych pożyczek na instalację pomp ciepła:

 Bank Gospodarstwa Krajowego (http://www.bgk.pl) – udziela pożyczek oraz premii termomodernizacyjnych w wysokości do 20 % wartości wykorzystanego kredytu. Aktualnie z tego funduszu można uzyskać środki na dofinansowanie działań z zakresu ocieplania domu, wymiany okien, instalacji grzewczych, instalacji pomp ciepła, itp.
Na stronie banku umieszczono zapis: Premia termomodernizacyjna przysługuje
w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych.

 Bank Ochrony Środowiska (http://www.bos.pl) – udziela preferencyjnych pożyczek, które są dofinansowywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopłata wynosi do 5% wartości odsetek od kredytu (jednak nie mniej niż 3,5% w skali roku). Czyli w obecnej sytuacji byłby to kredyt oprocentowany na 3,5% w skali roku.

 EkoFundusz – (http://www.ekofundusz.pl ) – Fundusz pozwalał uzyskać dofinansowanie nawet 40% kosztów projektu, jednakże obecnie fundusz działa do końca 2009 roku i nie dysponuje już i nie będzie w przyszłości dysponował środkami na tego typu cel.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na podanych wyżej stronach. Gmina Długołęka nie zajmuje się przyjmowaniem, ani rozpatrywaniem wniosków do wyżej wymienionych programów.

Kamila Gąsiorowska
Tadeusz Luty
gość
 

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Urząd GminyKto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników